Register/Abstract Submission

 


Chairmen:


Xi-Sheng Xu (Nanjing University, China)


Xian-Hua Li (Institute of Geology and Geophysics, CAS, China)


Jin-Hui Yang (Institute of Geology and Geophysics, CAS, China)


Xiao-Lei Wang (Nanjing University, China) 

Members:


Yuan-Feng Cai (Nanjing University, China)

Fu-Kun Chen (University of Science and Technology of China, China)

Jing-Hui Guo (Institute of Geology and Geophysics, CAS, China)

Zhen-Yu He (Institute of Geology, CAGS, China)

Xiu-Mian Hu (Nanjing University, China)

Xiao-Long Huang (Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS, China)

Shao-Cong Lai (Northwest University, China)

Wei-Qiang Li (Nanjing University, China)

Pei Ni (Nanjing University, China)

Jian-Sheng Qiu (Nanjing University, China)

Bo Wang (Nanjing University, China)

Qiang Wang (Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS, China)

Qin Wang (Nanjing University, China)

Yue-Jun Wang (Sun Yat-sen University, China)

Chang-Zhi Wu (Nanjing University, China)

Qun-Ke Xia (Zhejiang University, China)

Guang-Fu Xing (Nanjing Center of China Geological Survey, China)

Jun Yan (Hefei University of Technology, China)

Zi-Fu Zhao (University of Science and Technology of China, China)

Di-Cheng Zhu (China University of Geosciences, Beijing, China)
Secretary Group:


 

Gang Zeng, Lei Xie, Kong-Yang Zhu, Yan Xia, Di Wang, Guo-Guang Wang, Tao Yang, Rongqing Zhang, Deng-Ping Liu, Jun-Ying Ding, Jia-Ni Chen,


Guan-Qun Xu, Ying-Min Yu

 

ADDRESS:School of Earth Sciences and Engineering, Nanjing University,163 Xianlin Avenue, Nanjing 210023, China
Copyright ©2018-2023 The Ninth Hutton Symposium on the Origin of Granites and Related Rocks
  • Browse the mobile website